Archive for April 2008

Papar Kandungan Fail Mengikut Baris 12.04.08

 • PHP
 • Comments Off on Papar Kandungan Fail Mengikut Baris
 • 0
 • Masalah : Memaparkan kandungan fail mengikut baris atau dalam satu jarak.

  PHP function yang digunakan : file()

  [code lang=”php”]<?php
  // baca fail secara tatasusunan
  $data = file(‘fail.txt’) or die("Fail tidak dapat dibaca!");

  // papar baris pertama
  echo $data[0] . "<br />";

  // papar baris terakhir
  echo end($data) . "<br />";

  // papar baris ke-5
  echo $data[4] . "<br />";

  // papar baris ke-2 hingga ke-6
  $lines = array_slice($data, 1, 5);
  echo implode("<br />", $lines);
  ?>[/code]

  Papar Kandungan Fail 08.04.08

 • PHP
 • Comments Off on Papar Kandungan Fail
 • 0
 • Masalah : Memaparkan kandungan suatu fail secara tatasusunan dan string.

  PHP function yang digunakan : file_get_contents() atau file()

  [code lang=”php”]<?php
  // tetapkan nama fail
  $file = "fail.txt";

  // papar kandungan fail secara tatasusunan
  echo ‘<pre>’;
  $dataArr = file($file);
  print_r($dataArr);
  echo ‘</pre>’;

  // papar kandungan fail secara string
  $dataStr = file_get_contents($file);
  echo $dataStr;
  ?>[/code]

  Mendapatkan Maklumat Suatu Fail 05.04.08

 • PHP
 • Comments Off on Mendapatkan Maklumat Suatu Fail
 • 0
 • Masalah : Anda ingin mendapatkan maklumat tentang suatu fail itu secara lengkap.

  PHP function yang digunakan : stat(), filetype(), filesize(), is_readable(), is_writable() dan is_exacutable()

  [code lang=”php”]<?php
  // tetapkan nama fail
  $file = "fail.txt";

  // dapatkan statistik fail
  $info = stat($file);
  echo ‘<pre>’;
  print_r($info);
  echo ‘</pre>’;

  // dapatkan jenis fail
  $type = filetype($file);
  echo "Jenis fail ialah $type.<br/ >";

  // dapatkan saiz fail
  $size = filesize($file);
  echo "Saiz fail ialah $size bait.<br/ >";

  // adakah fail boleh dibaca?
  echo is_readable($file) ? "Fail boleh dibaca.<br/ >" : "Fail tidak boleh dibaca.<br/ >";

  // adakah fail boleh ditulis?
  echo is_writable($file) ? "Fail boleh ditulis.<br/ >" : "Fail tidak boleh ditulis.<br/ >";

  // adakah fail boleh dilaksanakan?
  echo is_executable($file) ? "Fail boleh dilaksanakana.<br/ >" : "Fail tidak boleh dilaksanakan.<br/ >";
  ?>[/code]

  Periksa Kewujudan Suatu Fail dan Direktori 03.04.08

 • PHP
 • Comments Off on Periksa Kewujudan Suatu Fail dan Direktori
 • 0
 • Masalah : Periksa sama ada suatu fail atau direktori itu wujud atau tidak.

  PHP function yang digunakan : file_exists()

  [code lang=”php”]<?php
  // periksa sama ada fail berkenaan wujud
  // jika ada : "Fail ditemui!"
  echo file_exists(‘fail.txt’) ? "Fail ditemui!" : "Fail tidak wujud!";
  ?>[/code]